Klachtenregeling

Klachtenregeling Fluenta

Kinderen kunnen het gevoel hebben dat ze ergens over willen praten, maar ze weten soms niet met wie. Hebben leerlingen behoefte aan een gesprek met iemand binnen de school, dan kunnen zij in eerste instantie terecht bij hun groepsleerkracht. Als er dingen zijn waarover het kind liever niet met de eigen juf of meester spreekt, kan zij terecht bij de interne contactpersonen (ICP). De ICP is er ook om u en /of uw kind te begeleiden bij klachten of problemen, waarbij sprake is van machtsmisbruik binnen de schoolcontext. De ICP is er om uw klachten aan te horen en u eventueel te begeleiden en te verwijzen naar de juiste personen. Hij/zij behartigt altijd de belangen van de klager. Zie verdere informatie bij de klachtenregeling van Stichting Fluenta. Tevens zorgt hij/zij voor preventieve activiteiten en geeft voorlichting aan het team. De ICP maakt deel uit van het ICP netwerk van Fluenta. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor intervisie en scholing.

De interne contactpersoon is het centrale aanspreekpunt voor ouders en leerlingen met betrekking tot ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld.

Onze interne contactpersonen zijn Paula Prijs, paulaprijs@fluenta.nl en Marije Hamer, marijehamer@fluenta.nl

Onze extern conctactpersoon is: Angela Groen van de CED-groep, a.groen@cedgroep.nl.